Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest czwartek, 25 lipca 2024

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

Projekt EFS

Projekt systemowy pt.: "Praca - perspektywa lepszego jutra" realizowany na mocy umowy ramowej w ramach Programu Kapitał Ludzki Nr umowy: POKL.07.01.01-06-090/08-00

Według stanu na dzień 31.12.2007r. na terenie kraju bezrobocie wynosiło 11,4%, w województwie lubelskim 13%, natomiast na terenie powiatu opolskiego 19,6%. Na terenie gminy Opole Lubelskie jest zarejestrowanych 1.677 osób bezrobotnych.

Osoby takie bardzo często nie widzą możliwości poprawy swojej sytuacji i kierują się w stronę pomocy społecznej, co powoduje dalsze zmniejszenie aktywności w poszukiwaniu nowych możliwości poprawy swojej sytuacji, bezradność, niewydolność ekonomiczną i społeczną, a wręcz uzależnienie od pomocy społecznej. Dlatego też jest niezbędne podejmowanie lokalnych działań aktywizujących, aby nastąpił rzeczywisty spadek bezrobocia. Działaniem pomocnym w rozwiązywaniu tych problemów będzie realizacja projektu systemowego.

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, równego dostępu do zatrudnienia, podwyższenia statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczyć można między innymi rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej, w których zastosowano instrumenty aktywnej integracji obejmujące:

jako nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiające integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy.

Projekt systemowy będzie służył również realizacji założeń polityk horyzontalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju regionu i polityką równych szans, poprzez zapewnienie równego dostępu do uczestnictwa w projekcie uprawnionej grupie beneficjentów ostatecznych.

Projekt skierowany jest do 9 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej lub będącymi członkami rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 4 osób długotrwale bezrobotnych.

Wymieniona wyżej grupa osób charakteryzuje się niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub ich całkowitym brakiem. Osoby są zniechęcone do podejmowania starań zmierzających do poprawy swojej sytuacji zawodowej, mają trudności finansowe, brakuje im motywacji i bodźców do działania. Ich niski status zawodowy jest związany z brakiem możliwości finansowych, które jednocześnie uniemożliwiają jakąkolwiek zmianę sytuacji życiowej.

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty twarde:

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich dotyczących zmiany postaw, poprawy umiejętności komunikacyjnych, rozwoju umiejętności zarządzania czasem, wzrostu pewności siebie, podniesienia motywacji do podjęcia działań zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej, podniesienia umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych.

Po zakończeniu rocznej realizacji projektu zostanie przygotowana informacja (sprawozdanie) potraktowane jako raport ewaluacyjny niezbędny do podsumowania działań oraz do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizacji projektu w następnym roku budżetowym.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim złoży sprawozdanie Radzie Gminy w Opolu Lubelskim zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Poprzez zaangażowanie beneficjentów w realizację projektu, realizację kontraktów socjalnych oraz uczestnictwo w programach aktywności lokalnej zapewniony zostanie lepszy dostęp do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, oraz podwyższony zostanie status zawodowy i społeczny beneficjentów uczestniczących projekcie, co jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia celu projektu. Działania prowadzone przez pracowników socjalnych na rzecz beneficjentów projektu będą polegały na zastosowaniu procedury kontraktu socjalnego zgodnie z art. 108 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U.Nr 42 poz. 409).

Dofinansowanie Projektu systemowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85 181,71 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i 71/100). Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wynosi 9 993,40 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złotych i 40/100).

W projekcie biorą udział podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, którzy szkolą się na kursach:

Justyna Kocon
Kierownik OPS w Opolu Lubelskim

⇑⇑⇑Powrót na początek działu

valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2024 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE