Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest czwartek, 25 lipca 2024

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

O nas

Z dniem 1 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
Centrum Usług Społecznych zostało utworzone poprzez przekształcenie funkcjonującego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w Centrum Usług Społecznych na mocy Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 09 lutego 2021 roku, w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim. Dyrektorem jest Pani Ewelina Szkutnicka.

Pierwotnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim został powołany Uchwałą Nr XI/64/90 Rady Miasta Opole Lubelskie z dnia 29 marca 1990 roku. Natomiast Uchwałą Nr XIII/179/99 Rady Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim z dnia 15 października 1999 roku z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2000 - utworzona została jednostka budżetowa.

Rejonem działania Centrum jest teren Miasta i Gminy Opole Lubelskie.

Celem Centrum jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin,
 5. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Zadania w zakresie rehabilitacji obejmują w szczególności:

 1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej,
 2. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Centrum wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej do których w szczególności należą:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Centrum wykonuje zadania zlecone gminie, które między innymi obejmują:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
⇑⇑⇑Powrót na początek działu

valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2024 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE