Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest czwartek, 25 lipca 2024

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Programy rządowe realizowane przez nas

Godło

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Edycja 2024

    Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. 
    Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego tj. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.


Program zapewnia wsparcie następującym osobom w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
    1. dzieciom do 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

    2.  osobom z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. A i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2023r. poz. 100, z późn.zm.).
    
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ). 


    W 2024r. Gmina Opole Lubelskie otrzymała środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w kwocie 113.800,00zł. Z usług dwóch Asystentów korzysta 4 osoby dorosłe z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i 1 osoba dorosła z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. W bieżącym roku zaplanowanych jest 3 240 godzin usług.

Edycja 2022

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowany jest z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. W 2022r. Gmina Opole Lubelskie otrzymała środki na jego realizację w kwocie 146.880,00 zł. W ramach Programu z usługi dwóch Asystentów korzystają 4 osoby dorosłe z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i 2 osoby dorosłe z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. W bieżącym roku zaplanowanych jest 3 600 godzin usług.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

W ramach Programu planuje się wprowadzić usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 4000 osób.

Program ma także zapewniać:

Edycja 2021

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowany jest z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Gmina Opole Lubelskie otrzymała środki na jego realizację w kwocie 56.548,00 zł. W ramach Programu z usługi dwóch Asystentów korzystają 4 osoby dorosłe z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. W bieżącym roku zaplanowanych jest 2.520 godzin usług.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Program ma także zapewniać:

Program "Opieka wytchnieniowa"

Edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa"dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, stanowi kontynuację działań wynikających z wcześniejszych edycji Programu. Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023r. Poz. 647, poźn.zm.). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym celem Funduszu jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

W 2024r. Gmina Opole Lubelskie otrzymała środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 w kwocie 32 200,00 zł. W ramach Programu z usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego korzysta 5 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym. W bieżącym roku zaplanowanych jest 920 godzin usług, które świadczy jedna opiekunka.

Edycja 2022

Program "Opieka wytchnieniowa" finansowany jest z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. W 2022r. Gmina Opole Lubelskie otrzymała środki na jego realizację w kwocie 68.544,00 zł. W ramach Programu z usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego korzysta 7 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. W bieżącym roku zaplanowanych jest 1680 godzin usług, które świadczy jeden opiekun.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Edycja 2021

Program "Opieka wytchnieniowa" finansowany jest z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Gmina Opole Lubelskie otrzymała środki na jego realizację w kwocie 34.272,00 zł. W ramach Programu z usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego korzystają 4 osoby dorosłe z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. W bieżącym roku zaplanowanych jest 1200 godzin usług, które świadczy jeden opiekun.

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021, stanowi kontynuację Programów "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019, "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością" – edycja 2020-2021.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

PROGRAM „OPIEKA 75+”

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program ma na celu:

W Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim w 2022 roku w ramach programu „Opieka 75+” usługi opiekuńcze realizowane są u 4 osób.

Gmina Opole Lubelskie w roku 2022 otrzymała środki na jego realizację w kwocie 9.435,00zł. W ramach programu wsparcie finansowe dla gmin udziela się na podstawie art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa nie może przekroczyń 50% kosztów realizacji zadania.

⇑⇑⇑Powrót na początek działu

valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2024 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE