Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest niedziela, 26 marca 2023

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

Ferie z CUS
Ferie w OCK
Ferie na lodowisku
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Laur Twórczego Seniora

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego wydawane i przyjmowane są w punkcie Centrum Usług Społecznych na ulicy Ogrodowej 9, 24-300 Opole Lubelskie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Rozporządzenie z wzorem wniosku jest dostępne pod linkiem (link zewnętrzny na stronę serwisu rządowego)

Wniosek na dodatek węglowy do pobrania »»»

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym oraz świadczeniowym 2022/2023 od 1 sierpnia br. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Aby od 1 listopada 2022r. uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 1 października 2022r. prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl lub drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Centrum Usług Społecznych lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można pobrać z niżej podanej strony.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin - link zewnętrzny na stronę serwisu rządowego

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, który ma siedzibę w budynku przy ul. Kolejowej 17, na czas od 01.08.2022 do 30.06.2023 roku.

Rekrutacja trwa od 01.07.2022 do 15.07.2022 roku.

Dokumenty rekrutacyjne można składać we wszystkich punktach obsługi klienta w Centrum Usług Społecznych tj.:

 • ul. T. Kościuszki 4
 • ul. Kolejowa 17
 • ul. Ogrodowa 9
 • ul. Stary Rynek 44

Uczestnikami projektu mogą być osoby które ukończyły 60 rok życia oraz są mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie.

Regulamin postepowania »»»

Dokumeny rekrutacyjne »»»

Informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego

 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
 • Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online dostępny pod adresem: Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie "Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego" »»» oraz na stronie internetowej Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego »»». Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR.
 • Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
 • Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego »»»
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.

Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wynikające z modułu 1 i 2 Programu.


Na dofinansowanie realizacji zadania, została udzielona dotacja z budżetu państwa w kwocie 54.000,00 zł – całkowita wartość zadania wynosi 67.500,00 zł. Za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, zwany dalej „Programem”, jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Program będzie realizowany w latach 2019–2023 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa.

Na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Centrum Usług Społecznych
ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie
obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie:

 • świadczeń rodzinnych o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą ubiegać się o przyznanie:

 • świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

W celu powyższego należy zgłosić się do tutejszego Centrum w godzinach od 7.30 - 15.30 i złożyć wnioski o w/w świadczenia.

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (link do strony zewnętrznej) »»»

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy »»»

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy »»»

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy »»»

Na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Centrum Usług Społecznych
ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie jednorazowej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego.

W celu powyższego należy zgłosić się do tutejszego Centrum w godzinach od 7.30 - 15.30 i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego.

UWAGA!!! Aktualizacja wniosku (22.03.2022r.)

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO »»»

Інформація для громадян України »»»

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Ogrodowej 9 od poniedziałku tj. od 28.02.2022 roku w godzinach 8.00 do 18.00 będzie można zostawić artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, i artykuły chemiczne oraz higieniczne jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy.


Prosimy kontaktować się pod wskazanym nr telefonu,
tj. 81 478 73 48, który będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatek osłonowy »»»

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Wzór wniosku do pobrania »»»

Wskazówki jak wypełnić wniosek do pobrania »»»

Aktualne informacje o dodatku osłonowym »»»

Klauzula RODO Dodatek Osłonowy

TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

KORONAWIRUS INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 od 25.01.2022 roku do 28.02.2022 roku w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia tutejszej instytucji o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Centrum telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na terenie budynku mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby zachowując odpowiedni dystans oraz obowiązuje nakaz noszenia masek i dezynfekcji rąk. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku. Na parterze znajduje się skrzynka podawcza w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora CUS przyjmują interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Link do wniosków
Wykaz numerów telefonów do kontaktu

Pomoc Żywnościowa

Od dnia 15.11.2021r. punkt obsługi klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działający przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30 przy ul. STARY RYNEK 44, 24-300 OPOLE LUBELSKIE

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ul. Tadeusza Kościuszki 4 dostępny jest dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Uzyskasz wszelkie informacje.

Priorytetowy program „Czyste powietrze”

Gmina Opole Lubelskie oraz Centrum Usług Społecznych informuje że w dniu 12 września 2021 roku w godzinach 14:00 – 19:00, przy Stadionie Miejskim na ulicy Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim będzie możliwość spotkania się z konsultantami gminnymi ds. Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci udzielą niezbędnych informacji dotyczących w/w Programu.

Projekt CUS

Otwarcie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA przy CUS w zakresie wybranych zadań PCPR »»»

Od 10 maja 2021 roku Beneficjenci z obszaru powiatu są obsługiwaniu przy ul. Stary Rynek 44 w Opolu Lubelskim w każdy poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30.

KORONAWIRUS INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 od 20.03.2021 roku do odwołania w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia tutejszej instytucji o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Centrum telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na terenie budynku mogą znajdować się jednocześnie 4 osoby zachowując odpowiedni dystans oraz obowiązuje nakaz noszenia masek i dezynfekcji rąk. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku. Na parterze znajduje się skrzynka podawcza w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora CUS przyjmują interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Link do wniosków
Wykaz numerów telefonów do kontaktu

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH


Z dniem 1 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim przekształca się w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
Centrum Usług Społecznych tworzy się poprzez przekształcenie funkcjonującego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w Centrum Usług Społecznych na mocy Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 09 lutego 2021 roku, w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.


Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000


W tut. ośrodku pełniony jest dyżur pod numerem telefonu 661 753 000, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2023 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE